Školní metodik prevence

Napsal Petra Polášková Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Učitelé

Školní metodik prevence:

Mgr. Blanka Blahutová

e-mail: blanka.blahutova@zsporubska.cz

tel.: +420 731 501 301, +420 732 966 783

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských činností. 

Standardní činnosti školního metodika prevence (ŠMP):

Mezi nejdůležitější činnosti ŠMP patří vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

Spolupracuje s třídními učiteli a se školním psychologem při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a účastní se na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

Koordinuje tvorbu a realizaci preventivního programu školy.

ŠMP se účastní aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

K náplni práce ŠMP patří i zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470