Školní poradenské pracoviště

Publikováno v sekci Škola

Školní poradenské pracoviště (ŠPP), Základní škola Porubská 832, Porubská 12/832 70800 Ostrava –Poruba příspěvková organizace, tvoří školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, kteří se podílejí na poradenských službách v rámci školy. Některé odborné pozice vznikly a jsou spolufinancovány EU v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ 

RRP OV III, s reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577.

ŠPP zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické služby. Integruje poradenské služby školy s službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, orgány péče o dítě).

Podmínkou pro poskytnutí školské poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• prevenci školní neúspěšnosti
• kariérové poradenství
• podporu vzdělávání nadaných žáků
• péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole
• primární prevenci sociálně patologických jevů
• metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
• spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Standardní činnosti školního psychologa:

1. Diagnostika, depistáž

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání;
 • depistáž specifických poruch učení;
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků;
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí;
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě;
 • screening, ankety, dotazníky ve škole.

2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení);
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení);
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.);
 • kariérové poradenství u žáků;
 • techniky a hygiena učení (pro žáky);
 • skupinová a komunitní práce se žáky;
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.;
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele;
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání;
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí;
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Činnost ŠPP zajišťují:

Speciální pedagog

Školní psycholog

Výchovní poradci

Školní metodik prevence

DDD

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470