Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Školní speciální pedagog

 • Základní škola Porubská 832 > ŠPP > Školní speciální pedagog
 • Mgr. Kateřina Kopřivová

  E-mail: katerina.koprivova@zsporubska.cz
  Telefon: +420 731 501 305
  Konzultační hodiny: je možno domluvit telefonicky, emailem

  Mgr. Barbora Lukasová

  E-mail: barbora.lukasova@zsporubska.cz
  Telefon: +420 596 911 496
  Konzultační hodiny: je možno domluvit telefonicky, emailem

   

  SPECIÁLNÍ PEDAGOG ZAJIŠŤUJE NA ŠKOLE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

  • Diagnostické a intervenční činnosti
  • Identifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, anamnézy).
  • Individuální (krátkodobá, dlouhodobá) či skupinová práce se žáky (reedukace specifických poruch učení).
  • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.
  • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy.
  • Metodické a koordinační činnosti
  • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
  • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
  • Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
  • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
  • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů.
  • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
  • Koordinace činností asistentů pedagoga na škole