Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Školní vzdělávací program

 • Základní škola Porubská 832 > Škola > Školní vzdělávací program
 • CHARAKTERISTIKA ŠVP

  ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

  ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dlouhodobou snahou o inovaci pedagogického procesu, snahou využít nové metody a formy práce, do úvahy byly brány i tradice školy a její specifika, která ji odlišují od ostatních. Základní škola Porubská 832 se již od 70. let 20. století zaměřila na výchovu sportovně nadaných dětí i těch, pro které je pohyb přirozenou součástí života.

  Naším sportem zaslíbeným se stala atletika. Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme se sportovním oddílem Atletika Poruba. Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, propagujeme myšlenku trvalého ovlivňování jeho zdraví.

  „Non scholae, sed vitae discimus.“

  „Neučíme se pro školu, ale pro život.“

  Seneca

  Naše škola je otevřená všem dětem, rodičům i celé veřejnosti a to nejen obsahem vzdělání, respektováním žáka jako samostatné osobnosti, širokou nabídkou zájmových útvarů, diferencovaným přístupem k žákům, společnými prožitky učitelů, žáků i rodičů, tak i zapojením školy do veřejného života ve městě, tvůrčím přístupem k práci, podporou samostatného rozhodování a myšlení žáků, spřízněnost s přírodou a jejími zákony.

  Významné je i úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností dětí, zvláště je důraz kladen na využití jazyka v praxi. Důraz klademe i na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy naší školy běžné. Žáci využívají multimediální pracovny vybavené mimo jiné i interaktivními tabulemi.

  Za velmi důležité považujeme i snahu o naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu, o jeho uplatňování v běžném životě. Snažíme se podnítit v dětech zájem o estetické a kulturní prožitky, o veřejné věci, které se jich bezprostředně týkají.

  Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.

  Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Pro zdárný vývoj dětí je důležité i zařazení dětí s poruchami učení do běžné výuky, individuální práce s nimi.

  Důležitou úlohu plní v oblasti vzdělávání žáků činnost školní družiny a  jejich zájmové aktivity.

  Dokument ŠVP “Škola plná života a sportu” je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo je součástí příloh v odkazech níže.

  Školní vzdělávací plán

  ŠVP – 2. stupeň

  ŠVP 1. stupeň