Školská rada

V roce 2005 byla na naší škole zřízena školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Má šest členů. Dva zástupce jmenoval zřizovatel, dva zástupci volili zákonní zástupci a dva volili pedagogičtí

pracovníci školy. Členová školské rady se scházejí dvakrát až třikrát.

ŠKOLSKÁ RADA PRACUJE V TOMTO SLOŽENÍ

 

Předseda
Zástupce z řad pedagogů

Mgr. Petra Polášková

 

 

Zástupce zřizovatele

Ing. Petr Stachura

Zástupce zřizovatele

Eliška Konieczna

Zástupce zákonných zástupců

Aneta Laňková

Zástupce zákonných zástupců

Petr Synek

Zástupce z řad pedagogů

Mgr. Štěpán Boček

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLSKÉ RADY

 

  • schvaluje školní vzdělávací program
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho eventuální změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků
  • projednává návrh rozpočtu
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy